359 808 622 info@sb-sokolov.cz

GDPR

Sokolovská bytová s.r.o. Komenského 77 Sokolov IČO: 25216741 (dále jen Správce)

GDPR

„Ochrana osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb. a obecného nařízení EU (tzv. „GDPR“)

Základní informace o ochraně osobních údajů

  1. Obecné nařízení

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Správce je povinen se tímto nařízením řídit.

Cílem je hájit práva Subjektů údajů (dále jen klientů) proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.

  1. Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje může Správce zpracovávat pouze:

na základě právního předpisu nebo

na základě smluvního vztahu mezi Správcem a klientem

Ředitel Společnosti důsledně zakazuje předávání osobních údajů klientů třetím osobám soukromého práva.

Osobní údaje klientů však mohou být pro účely řádného plnění poskytnuty smluvnímu subdodavateli jednotlivých služeb, který je smluvně vázán k dodržování nařízení GDPR, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.

2.1 Osobní údaje zpracovávané na základě právního předpisu či smlouvy

Osobní údaje klientů, které budou Správci předávány za účelem uzavírání nájemních a podnájemních smluv, při uzavírání příkazních smluv, při uzavírání smluv na služby a při uzavírání dalších smluv a to včetně vyřizování případných nároků klientů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů klientů je tedy plnění ze sjednaných smluv mezi Správcem a klientem dle NOZ a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele, vedením účetnictví a dalšími.

Důvodem poskytnutí osobních údajů klienta Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění smluv, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

2.2 Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

telefonní kontakty emailové adresy

pro zjednodušení a zefektivnění komunikace

2.3. Podepsání informovaného souhlasu

Klient vyplní informovaný souhlas, kde svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytování některých osobních údajů.

  1. Práva klientů

Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.

Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.

Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů.

Žádost klienta se vyřizuje Správce bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců. Podání žádosti lze realizovat písemným či elektronickým podáním, které obsahuje všechny náležitosti.

Informace poskytnuté klientům se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel Společnosti rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost musí doložit. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Tato práva lze realizovat písemným či elektronickým podáním, které obsahuje všechny náležitosti.

Pro elektronické podání lze využít tyto varianty:

  1. Datová schránka: ekf27fm
  2. Email: podatelna@sb-sokolov.cz

Subjekt má i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s nařízením GDPR.

  1. Zabezpečení osobních údajů

Správce má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

– uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu,

-vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve společnosti,

– osobní odpovědnost osob, které vedou agendy s osobními údaji,

shromažďování pouze nezbytných osobních údajů,

skartace nepotřebných údajů,

zachovávat mlčenlivost o údajích,

neposkytovat údaje třetím stranám s výjimkou uvedenou v bodě 2.,

ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.

  1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce vytvořil funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů na smluvním základě.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici klientům. Ve spolupráci s vedením společnosti vyřizuje žádosti o informace od klientů včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.

Kontaktní údaje:

Správce údajů: Ing. Erik Klimeš – ředitel společnosti

Kontaktní osoba: Jana Prokopová – referent pro osobní údaje, tel. 359 808 652, podatelna@sb-sokolov.cz

Pověřenec: Mgr. Jaromír Rokusek – tel. 602 481 782, jrokusek@seznam.cz

Havarijní služba

tel.: 359 808 622
mob: 731 410 360

K dispozici 24 hod. denně

Pracovní doba

Po: 7.00-11.00, 12:00-17.00
Út: 7.00-11.00, 12:00-15.00
St: 7.00-11.00, 12:00-17.00
Čt: 7.00-11.00, 12:00-15.00
Pá: pro veřejnost zavřeno
(pouze objednané)

Pokladní hodiny

Po: 8:00-11.00, 12.00-16:30
Út: 8:00-11.00, 12.00-14.00
St: 8:00-11.00, 12.00-16:30
Čt: 8:00-11.00, 12.00-14.00
Pá: ZAVŘENO
(možnost platby kartou)

Máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete poradit?
Neváhejte a kontaktujte nás!