359 808 622 info@sb-sokolov.cz

V rámci změn obecního systému platného od 1.1.2022 a na základě vydaných Obecně závazných vyhlášek č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci,  dochází s účinností od zmíněného data ke změně dosavadního způsobu nakládání s odpady na území města Sokolov tak, že bude vlastníkem komunálního odpadu od okamžiku jeho uložení na k tomu určených místech a do k tomu určených nádob – popelnic a kontejnerů –  město Sokolov. V souvislosti s touto změnou bude svoz  zajišťován přímo městem Sokolov. Namísto platby za svoz bude však každý původce komunálního odpadu plátcem poplatku za obecní odpadový systém, dle shora uvedené vyhlášky.  Pro naše klienty to znamená, že se plátcem poplatku od 1.1.2022 stane  společenství vlastníků jednotek nebo vlastník, či spoluvlastníci nemovité věci.

Touto cestou sdělujeme našim klientům, že veškeré kroky nutné pro reakci na uvedené změny spočívající v ukončení smlouvy o svozu komunálního odpadu se společností Sotes Sokolov a pro splnění zákonné povinnosti našich klientů spočívající v přihlášení poplatníka správci poplatku, kterým bude Městský úřad Sokolov, budeme vykonávat v rámci zmocnění k vyřizování těchto úkonů, které je součástí Smlouvy o správě domu a pozemku.