Město Sokolov zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout místnost č. 103 o výměře 28,50 m2 v budově č. p. 1685 stojící na pozemku p. č. 1492/59 v k. ú. Sokolov.

Minimální výše nájemného činí 1 425 Kč měsíčně.

K tomuto záměru se lze vyjádřit nebo podat písemnou nabídku, které musí být doručeny na adresu Městský úřad Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru.

Město Sokolov si vyhrazuje právo odchýlit se od podmínek stanovených v tomto záměru, nevybrat žádnou z obdržených nabídek, jakož i tento záměr zrušit.

Záměr byl schválen Radou města Sokolova dne 15.05.2023 usnesením č. 320/12RM/2023. Bližší informace podá Ing. Jiřina Urbánková, odbor správy majetku Městského úřadu Sokolov, tel.: 354 228 240, e-mail: jirina.urbankova@mu-sokolov.cz.